Disclaimer 

Inleiding

De op deze website getoonde informatie is door  Dierenartskiezen, als initiatief van Rodikare B.V., verder te noemen DK, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DK garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. De gebruiker van deze website is altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en voor de juiste interpretatie van de informatie zoals deze wordt getoond.

DK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt DK geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens DK via deze internetsite.

Kosten behandeling

De op deze website vermelde indicatieve dierenartstarieven zijn verkregen via onafhankelijk telefonisch en online onderzoek.  Regelmatig geven dierenartsen aan DK de meest recente tarieven door. DK streeft ernaar tarieven niet ouder dan 1 jaar te publiceren.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van het tarief ligt bij de dierenarts. Als de betreffende dierenarts het gepubliceerde tarief heeft bevestigd, dan staat dit expliciet aangegeven op onze website.  DK is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven. Om 100% zeker te zijn van het tarief, raden wij u aan om voorafgaand aan de voor jouw huisdier gewenste specifieke behandeling een prijsopgaaf te vragen. Zie meer informatie over de gepubliceerde prijzen in ons contentbeleid.

Overzicht dierenartspraktijken

DK heeft met behulp van een bestand van de Kamer van Koophandel getracht vrijwel alle in Nederland actieve dierenartspraktijken te bereiken voor tarief informatie. Veel praktijken hebben de tarieven telefonisch of via e-mail doorgegeven. Ook hebben wij gezocht op websites van de verschillende dierenartsen en deze tarieven overgenomen. Via de website zijn alle bij ons bekende dierenartsen al dan niet met de volgens ons toepasselijke tarieven te vinden.

Indicatieve prijzen

DK spant zich in om altijd de meest actuele tarieven te publiceren. Echter kunnen deze tarieven niet door DK gegarandeerd worden omdat deze regelmatig wijzigen. De tarieven geven dan ook alleen een goede eerste indicatie van de kosten van een behandeling.

Privacy
Via deze website biedt DK op verschillende plaatsen de gebruiker/bezoeker de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verstrekken. In ons privacy statement staat beschreven hoe wij met deze informatie omgaan.

Reviews consumenten

Consumenten kunnen via de website een review betreffende een dierenarts geven. Hoe wij met deze reviews omgaan staat beschreven in ons contentbeleid.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door DK worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel DK uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door DK worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DK is het niet toegestaan links naar de internetsite van DK aan te bieden. DK behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

DK garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

DK behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/ of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Intellectuele eigendom

Alle op deze website gepubliceerde informatie waaronder maar niet uitsluitend teksten, afbeeldingen, de vormgeving, het logo, de broncode en overige gegevens is beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Alle rechten van intellectuele eigendom met de betrekking tot deze website berusten bij DK of haar licentiegever(s).

Tenzij de wet anders voorschrijft, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op andere wijze worden overgenomen, onder een andere domeinnaam worden gepubliceerd, aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DK.   

Aanvragen voor toestemming of informatie kunnen worden gericht aan: Dierenartskiezen.nl (Rodikare BV), Jacob Obrechtstraat 51, 1071KJ Amsterdam,  info@dierenartskiezen.nl.

© Dierenartskiezen januari 2021